Behöver du hjälp?

Vill du ha en översyn av din nuvarande garageport? Eller behöver du hjälp med måttagning?

Miljöpolicy

Garageportexperten garanterar att de lagar och bestämmelser som finns på miljöområdet följs. Garageportexperten säljer produkter och tjänster med hänsyn tagen till kunders, anställdas, myndigheters och allmänhetens krav på säkerhet och god miljö. Detta innebär bland annat att isolermaterial i våra produkter endast får innehålla av EU godkända kemikalier.

Garageportexperten tillser att byggskräp och emballage vid monteringsarbeten om möjligt återvinns, medan utrangerade portar destrueras. Detta såtillvida att återvinningsbart material omhändertas medan resten deponeras. Kvarstående sopor deponeras på godkänd sopstation.

Vi tar hand om din gamla port och “oskadliggör” den på ett miljöriktigt sätt. Beslag, stag och bultar går till skrot för återvinning. Trädelen mals till flis och blir bränsle.